Page précédente

WEIS Josef
    Arbre d'ascendance
    Père : WEIS Josef (1757 - 1833) (Age à la naissance de l'enfant : 35 ans)
    Mère : WEIS Barbara (1771 - 1839) (Age à la naissance de l'enfant : 21 ans)
    Frères/Soeurs :
       WEIS Kaspar (1786 - 1838 )
       WEIS Simon (1789 - 1854 )
       WEIS Gallus (1796 - 1877 Lake City)
    Naissance :
          Date : 3 mars 1792
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Josef
          Nom de famille : WEIS

WEIS Josef
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WEIS Gallus (1724 - 1799) (Age à la naissance de l'enfant : 32 ans)
    Mère : LEICHER Maria Anna (1733 - 1772) (Age à la naissance de l'enfant : 24 ans)
    Frères/Soeurs :
       WEIS Johan (1761 )
       WEIS Georg (1763 )
       WEIS Theresia (1765 )
    Naissance :
          Date : 24 janvier 1757
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    Décès :
          Date : 30 avril 1833 (76 ans)
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Josef
          Nom de famille : WEIS
    Mariage avec WEIS Barbara (1771 - 1839) :
          Date : 1783 (26 ans)
          Lieu : Allemagne - Heimbach
            Enfants :
               WEIS Kaspar (1786 - 1838 )
               WEIS Simon (1789 - 1854 )
               WEIS Josef (1792 )
               WEIS Gallus (1796 - 1877 Lake City)

WEIS Joseph
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WEIS Michael (1700) (Age à la naissance de l'enfant : 32 ans)
    Naissance :
          Date : 15 mars 1733
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    Décès :
          Date : 18 septembre 1797 (64 ans)
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Joseph
          Nom de famille : WEIS
    Informations de famille :
          avec REITHER Magdalena :
                Enfant :
                   WEIS Barbara (1771 - 1839 )

WEIS Kaspar
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WEIS Josef (1757 - 1833) (Age à la naissance de l'enfant : 28 ans)
    Mère : WEIS Barbara (1771 - 1839) (Age à la naissance de l'enfant : 15 ans)
    Frères/Soeurs :
       WEIS Simon (1789 - 1854 )
       WEIS Josef (1792 )
       WEIS Gallus (1796 - 1877 Lake City)
    Naissance :
          Date : 1 janvier 1786
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    Décès :
          Date : 1838 (52 ans)
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Kaspar
          Nom de famille : WEIS

WEIS Maria Ursula
    Arbre d'ascendance
    Père : WEIS Georg (1680) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : FURTWANGLERIN Eva
    Frères/Soeurs :
       WEIS Anna (1716 )
       WEIS Matthaus (1718 )
       WEIS Anna Maria (1721 )
       WEIS Gallus (1724 - 1799 )
    Naissance :
          Date : août 1711
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Maria Ursula
          Nom de famille : WEIS

WEIS Martin
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Martin
          Nom de famille : WEIS
        Enfant :
           WEIS Georg (1680 )

WEIS Mathias
    Arbre d'ascendance
    Père : WEIS Gallus (1796 - 1877) (Age à la naissance de l'enfant : 34 ans)
    Mère : LEHMAN Magdalena (1800 - 1869) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Frères/Soeurs :
       WEIS Anton (1822 )
       WEIS Rosella (1824 )
       WEIS Ferdinand (1827 )
       WEIS Johan (1833 )
       WEIS XX (1836 - 1840 )
       WISE Edward Edwin (1840 )
       WEIS Charles (1843 )
    Naissance :
          Date : 1830
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Mathias
          Nom de famille : WEIS

WEIS Mathias
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Mathias
          Nom de famille : WEIS
        Enfant :
           WEIS Michael (1700 )

WEIS Matthaus
    Arbre d'ascendance
    Père : WEIS Georg (1680) (Age à la naissance de l'enfant : 38 ans)
    Mère : FURTWANGLERIN Eva
    Frères/Soeurs :
       WEIS Maria Ursula (1711 )
       WEIS Anna (1716 )
       WEIS Anna Maria (1721 )
       WEIS Gallus (1724 - 1799 )
    Naissance :
          Date : 17 septembre 1718
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Matthaus
          Nom de famille : WEIS

WEIS Michael
    Arbre d'ascendance
    Père : WEIS Mathias
    Naissance :
          Date : 22 août 1700
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Michael
          Nom de famille : WEIS
        Enfant :
           WEIS Joseph (1733 - 1797 )

WEIS Rosella
    Arbre d'ascendance
    Père : WEIS Gallus (1796 - 1877) (Age à la naissance de l'enfant : 28 ans)
    Mère : LEHMAN Magdalena (1800 - 1869) (Age à la naissance de l'enfant : 24 ans)
    Frères/Soeurs :
       WEIS Anton (1822 )
       WEIS Ferdinand (1827 )
       WEIS Mathias (1830 )
       WEIS Johan (1833 )
       WEIS XX (1836 - 1840 )
       WISE Edward Edwin (1840 )
       WEIS Charles (1843 )
    Naissance :
          Date : 1824
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Rosella
          Nom de famille : WEIS

WEIS Simon
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WEIS Josef (1757 - 1833) (Age à la naissance de l'enfant : 32 ans)
    Mère : WEIS Barbara (1771 - 1839) (Age à la naissance de l'enfant : 18 ans)
    Frères/Soeurs :
       WEIS Kaspar (1786 - 1838 )
       WEIS Josef (1792 )
       WEIS Gallus (1796 - 1877 Lake City)
    Naissance :
          Date : 20 octobre 1789
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    Décès :
          Date : 1854 (65 ans)
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Simon
          Nom de famille : WEIS

WEIS Theresia
    Arbre d'ascendance
    Père : WEIS Gallus (1724 - 1799) (Age à la naissance de l'enfant : 40 ans)
    Mère : LEICHER Maria Anna (1733 - 1772) (Age à la naissance de l'enfant : 32 ans)
    Frères/Soeurs :
       WEIS Josef (1757 - 1833 )
       WEIS Johan (1761 )
       WEIS Georg (1763 )
    Naissance :
          Date : 24 septembre 1765
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : Theresia
          Nom de famille : WEIS

WEIS XX
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WEIS Gallus (1796 - 1877) (Age à la naissance de l'enfant : 40 ans)
    Mère : LEHMAN Magdalena (1800 - 1869) (Age à la naissance de l'enfant : 36 ans)
    Frères/Soeurs :
       WEIS Anton (1822 )
       WEIS Rosella (1824 )
       WEIS Ferdinand (1827 )
       WEIS Mathias (1830 )
       WEIS Johan (1833 )
       WISE Edward Edwin (1840 )
       WEIS Charles (1843 )
    Naissance :
          Date : 1836
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    Décès :
          Date : 1840 (4 ans)
          Lieu : Allemagne - Heimbach
    DCF : 29/03/2004
    Prénom : XX
          Nom de famille : WEIS

WELBRONNER von OTT Anna (SOSA : 24001)
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WELBRONNER von OTT Johann (48002) (1500) (Age à la naissance de l'enfant : 28 ans)
    Mère : BERLIN Gertrud (48003)
    Naissance :
          Date : autour de 1528
          Lieu : Heilbronn Bade-Wurtemberg Allemagne - 74001, Baden-Württemberg
    DCF : 18/07/2014 17:27:23
    ORG : Geneatique2013
    Prénom : Anna
          Nom de famille : WELBRONNER von OTT
    Mariage avec GREINER Jean Ulrich (24000) (1524 - 1587) :
          Date : 1557 (29 ans)
          Lieu : Wüstenrot Bade-Wurtemberg Allemagne - 71541, Baden-Württemberg
            Enfants :
               GREINER Agatha (1558)
               GREINER Heinrich Balthazar (12000) (1564 Wüstenrot - 1620 Lembach)
               GREINER Albert (?)

WELBRONNER von OTT Johann (SOSA : 48002)
    Naissance :
          Date : 1500
          Lieu : Heilbronn Bade-Wurtemberg Allemagne - 74001, Baden-Württemberg
    DCF : 18/07/2014 17:27:50
    ORG : Geneatique2013
    Prénom : Johann
          Nom de famille : WELBRONNER von OTT
    Informations de famille :
          avec BERLIN Gertrud (48003) :
                Enfant :
                   WELBRONNER von OTT Anna (24001) (1528 Heilbronn)

WENCK Catherine
    Arbre d'ascendance
    Père : WENCK Joseph
    DCF : 29/07/2010
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : WENCK
    Mariage avec HUEBER Jean Michel (? - 1751) :
          Date : 7 janvier 1731
          Lieu : Strasbourg Bas-Rhin France
          Témoin : FOREST Pierre Norbert
          Témoin : WURTZ Joseph
          Témoin : HOLTZINGER Jean Jacques
          Témoin : GUÉRIN Quirinus
          Source : AD67

WENCK Joseph
    DCF : 29/07/2010
    Prénom : Joseph
          Nom de famille : WENCK
        Enfant :
           WENCK Catherine (?)

WERBEL Juliana
    DCF : 27-12-2011
    ORG : Geneatique2012
    Prénom : Juliana
          Nom de famille : WERBEL
    Mariage avec HOUCHARD Nicolas (1678 - 1741) :
          Date : 10 février 1709
          Lieu : Hertzing Moselle France - Freistroff

WERNICKE Marguerite Louise
    DCF : 27/04/2017 16:05:04
    ORG : Geneatique 2015
    Prénom : Marguerite Louise
          Nom de famille : WERNICKE
    Mariage avec BUEB Victor (1910) :
          Lieu : Strasbourg Bas-Rhin France

WERNY Catharina Maria
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : WERNY Peter Johann (1723 - 1804) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : EUSTACHE Élisabeth (1731 - 1793) (Age à la naissance de l'enfant : 24 ans)
    Frères/Soeurs :
       WERNY Pierre (1752 Biesheim)
       WERNY Jean (1775 Biesheim)
    Naissance :
          Date : 31 mars 1755
          Lieu : Biesheim Haut-Rhin France
    Décès :
          Date : 5 mai 1835 (80 ans)
          Lieu : Biesheim Haut-Rhin France
    DCF : 01/11/2015 08:37:47
    ORG : Geneatique 2015
    Prénom : Catharina Maria
          Nom de famille : WERNY
    Mariage avec GLASS Charles (1750 - 1818) :
          Date : 7 mai 1781 (26 ans)
          Lieu : Biesheim Haut-Rhin France
            Enfants :
               GLASS Joseph François (1782 Biesheim - 1858 Biesheim)
               GLASS Anne Marie (1783 Biesheim - 1785 Biesheim)
               GLASS Françoise Régine (1785 Biesheim - 1829 Biesheim)
               GLASS Catherine (1787 Biesheim)
               GLASS Pierre (1789 Biesheim - 1792 )
               GLASS Jean Baptiste (1792 Biesheim - 1869 Biesheim)

WERNY Jean
    Arbre d'ascendance
    Père : WERNY Peter Johann (1723 - 1804) (Age à la naissance de l'enfant : 52 ans)
    Mère : EUSTACHE Élisabeth (1731 - 1793) (Age à la naissance de l'enfant : 44 ans)
    Frères/Soeurs :
       WERNY Pierre (1752 Biesheim)
       WERNY Catharina Maria (1755 Biesheim - 1835 Biesheim)
    Naissance :
          Date : autour de 1775
          Lieu : Biesheim Haut-Rhin France
    DCF : 24/01/2016 14:24:48
    Profession : Batelier
    ORG : Geneatique2014
    Prénom : Jean
          Nom de famille : WERNY

WERNY Marc
    Chronogramme
    Naissance :
          Date : avant 1663
          Lieu : Soultzmatt Haut-Rhin France
    Décès :
          Date : 20 avril 1722 (59 ans)
          Lieu : Biesheim Haut-Rhin France
    DCF : 01/11/2015 08:42:52
    Profession : Batelier
    ORG : Geneatique 2015
    Prénom : Marc
          Nom de famille : WERNY
    Informations de famille :
          avec GRENZINGER Barbara (? - 1731) :
                Enfant :
                   WERNY Peter (1685 Biesheim - 1738 Biesheim)

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.